Naudojame slapukus

Siekdami padaryti šią svetainę patogesne naudotis, mes naudojame slapukus. Jūs patys galite nuspręsti, kuriuos slapukus sutinkate įrašyti savo įrenginyje. Daugiau Informacijos

Priimti Atmesti

Taisyklės ir Sąlygos

Greet kuriami sprendimai padeda supaprastinti bei patogiau pateikti užsakymus, apmokėti sąskaitas bei palikti arbatpinigius restoranuose, kavinėse, baruose ar kitose viešojo maitinimo vietose (toliau – Partneriai).

1. APŽVALGA

Šios Taisyklės ir sąlygos (toliau – “Sąlygos”) yra laikomos šalių sutartimi, kuri sudaroma tarp UAB “Greet menu”, įmonės kodas 306169138, registruotos adresu J. Basanavičiaus g. 41-6, LT-03109 Vilnius (toliau – “greet”) ir Jūsų. Sąlygos pradedamos taikyti Jums pradėjus naudotis ar naršyti  www.greet.menu arba www.greet.lt  (toliau – “Svetainė”) arba nuo Jūsų elektroninio jų patvirtinimo momento. 

Šios Sąlygos nustato bendrąsias Svetainės naudojimo taisykles ir sąlygas. Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis ir (arba) produktais (toliau – “Paslaugos”) jūs galite: 

  • pasiekti Svetainėje Partnerių patalpintus meniu,
  • pateikti Partneriui norimą užsakymą,
  • apmokėti sąskaitą,
  • palikti atsiliepimą, įvertinimą ar atlikti kitus Svetainėje leidžiamus veiksmus.

Šiose Sąlygose naudojamos sąvokos “mes”, ”mus” arba “mūsų” reiškia greet. Terminai “Jūs”, “Jūsų”, “lankytojas” arba “klientas” reiškia bet kurį asmenį, kuris naudojasi greet Svetaine. 

greet pasilieka teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra, be išankstinio pranešimo keisti, papildyti ar kitaip redaguoti šias Sąlygas įskaitant Privatumo Politiką ar bet kurią politiką, kuri yra laikoma šių Sąlygų sudėtine dalimi. Jūs sutinkate, jog bet kokie pakeitimai ar papildymai įsigalioja iškart po paskelbimo šioje Svetainėje. Jūsų naudojimasis Svetaine po bet kokių pakeitimų ar papildymų reiškia Jūsų sutikimą su šiomis Sąlygomis. Jei Jūs nesutinkate su Sąlygomis ar bet kuriuo iš jų pakeitimų ar papildymų, prašome nesinaudoti šia Svetaine.

2. NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Atidarę svetainėje patalpintą meniu arba pateikdami užsakymą Jūs prisiimate visišką atsakomybę už atliktus užsakymus. 

Prieš apmokėdami sąskaitą Jūsų atsakomybė yra patikrinti visą pateiktą informaciją ir įsitikinti, kad ji yra teisinga. 

Paliekant arbatpinigių, prieš patvirtindami jų sumą, Jūs turite patikrinti ar įvesta arbatpinigių suma yra teisinga. Arbatpinigių suma bus pridėta prie Jūsų galutinės sąskaitos. 

Jei užsakymo pateikimo, arba patvirtinimo metu, taip pat sąskaitos apmokėjimo ar arbatpinigių palikimo metu Jums reikalinga papildoma informacija arba pagalba, kilusius klausimus turite išsiaiškinti su Partnerio darbuotojais.

Naudodamiesi Svetaine, Jūs įsipareigojate tai daryti teisėtai, laikydamiesi visų galiojančių įstatymų, reglamentų ir kitų teisės aktų. Taip pat patvirtinate, kad Jūsų skelbiamas turinys yra teisėtas ir nepažeidžia teisės aktų ir/ ar trečiųjų asmenų teisių ir laisvių. 

Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad naudodamiesi greet Svetaine, Jūs: 

  • nedarysite arba nebandysite padaryti jokios žalos Svetainei, pavyzdžiui neįkelsite žalingo kodo programų, kompiuterinių virusų, ar neatliksite jokių kitų veiksmų, kurie gali pakenkti Svetainės veikimui ar trukdyti jos funkcionavimą), 
  • nebandysite gauti neteisėtos prieigos prie Svetainės ar jos serverių, bei visų kitų serverių, prie kurių gali būti prijungti mūsų kompiuteriai ir duomenų bazės, 
  • nevykdysite DoS ar DDoS atakų prieš mūsų Svetainę ar kitaip nemėginsite pakenkti Svetainės veikimui,
  • nekopijuosite ir neplatinsite šios Svetainės, Svetainės dalies ar joje esančios informacijos ar turinio, be išankstinio greet sutikimo.

Įspėjame, jog apie bet kokią vykdomą kibernetinę Svetainės ar duomenų bazės ataką, greet nedelsiant praneš atitinkamomis teisėsaugos institucijoms, o ataką vykdantis asmuo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Jūs sutinkate nemėginti apeiti, išjungti ir kitaip paveikti šios Svetainės funkcijų, susijusių su Svetainės saugumu.

Jūs įsipareigojate atlyginti žalą greet ar greet Partneriams, kylančią iš bet kokių pretenzijų, ieškinių, išlaidų reikalavimų ir nuostolių atlyginimo (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstas advokatų išlaidas), kurią mes tiesiogiai ar netiesiogiai galime patirti dėl: (a) Jūsų naudojimosi Svetaine, (b) bet kurios iš šių Sąlygų nuostatų ar susitarimų pažeidimo, arba (c) bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu. Šiame skyriuje numatytos sąlygos dėl žalos atlyginimo lieka galioti ir nutraukus ar pasibaigus šių Sąlygų galiojimui, bei Jums nustojus naudotis šia Svetaine. 

Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, jūs galite užsisakyti, tik jei jum yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir tai patvirtinate Partnerio nustatytu būdu. Jums nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad jūs esate jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Partneris energinių gėrimų jums neperduos. 
 

Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, jūs galite užsisakyti, tik jei jums yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų ir tai patvirtinate Partnerio nustatytu būdu.

3. NAUDOJIMOSI SVETAINE APRIBOJIMAI

Šį svetainė ir joje teikiamos Paslaugos yra skirtos tik tiems klientams, kurie pagal galiojančius įstatymus gali sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis. Naudodamiesi šia Svetaine jūs patvirtinate, kad esate: 

  • sulaukęs bent 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus,
  • kitaip pripažintas galinčiu sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis.

Jei šią Sutartį sudarinėjate juridinio asmens vardu, jūs garantuojate, kad turite teisinį įgaliojimą įpareigoti tokį juridinį asmenį laikytis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų, ir, tokiu atveju terminai „jūs“, „jūsų“, „lankytojas“ arba „klientas“ nurodo tokį juridinį asmenį. Paaiškėjus, jog neturite tinkamų įgaliojimų arba teisės atstovauti juridinį asmenį, atsakomybė už šių Sąlygų vykdymą gali būti perkeliama asmeniškai Jums. 

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Naudojantis Svetaine, greet suteikia lankytojui atšaukiamą, neišimtinę, neperleidžiamą ir nesublicencijuojamą licenciją naudoti Svetainę išimtinai tik šių Sąlygų 1. dalyje nurodytų Paslaugų gavimui. 

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su programine įranga, dokumentais ar informacija, kuri naudojama ar kuriama greet ar jos vardu teikiant paslaugas pagal šias Sąlygas (įskaitant greet platformą, ir bet kokią joje įkeltą medžiagą) priklauso greet (arba kartais, ribota apimtimi Partneriui). Jūs negalite komerciniais tikslais arba bet kokiu kitu tikslu, kopijuoti, modifikuoti, pritaikyti, atlikti apgrąžos inžinerijos, dekompiliuoti ar kitaip bandyti išgauti Svetainės ar bet kurios kitos greet naudojamos programinės įrangos šaltinio kodą. Vartotojas turi naudotis Svetaine išimtinai savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais.

greet nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl Svetainės kokybės, įskaitant dėl akivaizdžių ar paslėptų trūkumų nebuvimo, tinkamumo įprastinei ar tam tikrai paskirčiai, ir greet neprivalo tenkinti lankytojo reikalavimų dėl Svetainės kokybės. Svetainėje esantis turinys Jums teikiamas toks “koks yra”, “kaip yra” ir “su visais trūkumais”.

5. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES

Jūsų patogumui mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, priklausančias mūsų partneriams ar trečiosioms šalims, kurių greet nevaldo. Mes neatsakome už tokių trečiųjų šalių svetainių turinį, pasiekiamą informaciją ar duomenis, jų sąlygas ir taisykles, o taip pat ir privatumo politikas. 

Mes neatsakome už trečiųjų šalių svetainėse pateikiamą informaciją ir asmens duomenų apsaugą, bei neprisiimame atsakomybės už žalą ar nuostolius, kurie gali kilti naudojantis šiomis svetainėmis. Sekdami nuorodas į bet kurią trečiųjų šalių svetainę, Jūs esate atsakingi už kiekvienos tokios svetainės sąlygų, taisyklių ir privatumo ir kitų politikų, peržiūrą.

6. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Partneris yra individualiai atsakingas už visas naudojantis Svetainės Paslaugomis užsakytas prekes, įskaitant jų kokybės ar kokybės trūkumus ar kitus savo įsipareigojimų vykdymo trūkumus. greet neprisiima jokios atsakomybės už tai (įskaitant atsakomybę už bet kokią alerginę reakciją į prekes ar kitas sveikatos problemas).

Svetainė lankytojams yra griežtai pateikiama “tokia, kokia yra” pagrindu. greet nebus atsakinga už jokius Svetainės trikdžius, prisijungimo klaidas, nepasiekiamumą ar gedimus, tačiau mes neapribojame Jūsų teisės reikalauti atlyginti žalą ar pasinaudoti kitomis įstatymų numatytomis teisinėmis priemonėmis, jei Svetainės paslaugos neatitinka šių Sąlygų. Mes galime vienašališkai įdiegti naujas arba atnaujinti esamas Svetainės funkcijas. Taip pat mes pasiliekame teisę, bet kuriuo metu, keisti ir atnaujinti meniu ar kitą Partnerio pateiktą informaciją, o tokie pakeitimai bus skelbiami šioje Svetainėje ir įsigalios nedelsiant po paskelbimo, nepranešant Jums apie tai iš anksto. 

7. DUOMENŲ APSAUGA

Užtikriname, kad visi mūsų renkami asmens duomenys, bus laikomi konfidencialiais ir tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir mūsų Privatumo politiką. Atidžiai perskaitykite mūsų Privatumo Politiką, kadangi joje yra pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą. Naudodamiesi mūsų Svetaine, Jūs patvirtinate, kad visa Jūsų pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. 
 

8. MOKĖJIMAI

Jūs patvirtinate savo supratimą, kad visi Jūsų atliekami mokėjimai yra surenkami ir administruojami trečiosios šalies. greet yra tik paslaugų teikėjas, padedantis Partneriui lengviau administruoti meniu, priimti užsakymus bei atsiskaitymus už sąskaitas.

Jūs įsipareigojate apmokėti sąskaitas už užsakymus, kuriuos teikiate per šią Svetainę, o taip pat visus kitus mokesčius ir mokėjimus susijusius su Jūsų pateiktais užsakymais. 

Mes pasiliekame teisę taikyti administravimo mokesčius, kurie gali vienašališkai greet nuožiūra būti pritaikomi tiek jums, tiek Partneriui už naudojimąsi Svetainės Paslaugomis.

Mokesčiai (jei taikomi) bus išsamiai įvardyti ir nurodyti atsiskaitymo už sąskaitą metu, bei nuskaičiuoti nuo jūsų pasirinkto mokėjimo metodo kartu su pagrindine sąskaita.

Dėl pinigų grąžinimo, užsakymo atšaukimo (po patvirtinimo) ar kitų su mokėjimais susijusių klausimų, prašome kreiptis į Partnerio darbuotojus. 

Jūs patvirtinate, jog suprantate, kad Svetainė veikia kaip tarpininkas tarp Jūsų ir Partnerio, todėl bet kokie ginčai dėl naudojantis mūsų Paslaugomis įsigytų prekių turi būti sprendžiami tiesiogiai tarp Jūsų ir Partnerio, įskaitant ir ginčus kilusius dėl atliktų mokėjimų. 

Lankytoją perkėlus į trečiosios šalies mokėjimo platformą, nuostolių ar žalos rizika pereis Jums ir/ar trečiajai šaliai atliekančiai mokėjimo paslaugą. Jūsų internetinius mokėjimus kredito ar debeto kortele Partneriui tvarkys trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas, o jokie su Jūsų apmokėjimu susiję asmeniniai duomenys Svetainėje nebus saugomi ir nebus naudojami. Mes neatsako už jokius mokėjimo klausimus ar kitus ginčus, kylančius dėl trečiųjų šalių mokėjimo paslaugų teikimo. Taip pat greet pasilieka teisę, savo nuožiūra, pakeisti trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėją, apie tai iš anksto Jums nepranešusi. 

Visuomet rekomenduojame perskaityti mokėjimo operacijai pasirinkto mokėjimo paslaugų teikėjo sąlygas.

9. TAIKYTINA TEISĖ

Šioms Sąlygoms taikoma ir jos turi būti aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

10. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Sąlygų arba susijęs su šiomis Sąlygomis bus sprendžiamas derybų būdu, nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose. 

11. PERLEIDIMAS

greet turi teisę perleisti visas ar bet kurias savo teises ar pareigas pagal šias Sąlygas, visiškai ar iš dalies savo filialui, atstovybei ar bet kuriam kitam teisių perėmėjui be išankstinio Jūsų sutikimo. 

Jūs neturite teisės visiškai ar iš dalies perleisti jokių savo teisių ar pareigų pagal šias Sąlygas.

12. SĄLYGŲ GALIOJIMAS

Vienos Sąlygų dalies negaliojimas nedaro negaliojančių visų Sąlygų. Jei kurią nors šių Sąlygų dalį teismas pripažintų negaliojančia, tokia dalis bus atskirta nuo likusių Sąlygų, kurios ir toliau bus laikomos galiojančiomis ir vykdytinomis, kiek tai leidžia teisės aktai. 

13. KONTAKTINE INFORMACIJA

Jeigu turite klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais: 

UAB “Greet menu”

J. Basanavičiaus g. 41-6, LT-03109 Vilnius

[email protected]

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS

Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS Su GREET viskas paprasta kaip pasakyti LABAS